Allmänna villkor för tjänstens användning

Inledning

Denna tjänst för sökmotor, bokning och betalning (”Tjänsten”) drivs av Vacci AB i Stockholm  (i detta avtal benämnt ”Vacci” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Vacci är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559249-9429 och vår registrerade adress Kommendörsgatan 37, 114 58 Stockholm.

Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Tjänsten, vilken tillhandahålls av Vacci på uppdrag av de tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”) som är publicerade på Vaccis plattformar och som vi erbjuder bokning (”Bokning”) och betalning av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Användarvillkoren”).

Din bokning

Vi ber dig notera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Tjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Vacci. När du använder Tjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Vacci inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via Bokningstjänsten hanteras av Swish eller Stripe på uppdrag av Vacci (https://www.swish.nu/ – Privacy Policy – Sweden | Stripe | Sweden).

För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Avbokning och ”No-show”

Om du vill avboka din bokning ska du använda den avbokningskod i bokningsbekräftelsen som visas på skärmen efter bokning och som tillsänds dig via e-post. Avbokning ska göras, med avbokningskoden. Avbokning kan ej göras via mail.

Om betalning initieras vid bokningstillfället så kan avbokning ske senast 48 timmar innan bokningen. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden debiteras du hela beloppet.

Om betalning inte initieras vid bokningstillfället gäller respektive Tjänsteutövares individuella avbokningsregler.. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden äger Tjänsteutövaren rätt att debitera en “no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten.

Att tänka på

Vi ber dig tänka på att komma i god tid och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen eller en kopia av e-postbekräftelsen. Har du initierat betalning av bokningen ska du även ta med dig legitimation. Har du Bokat och betalat en tjänst åt någon annan ska denne ha med sig en kopia på din legitimation samt e-postbekräftelsen till Tjänsteutövaren.

Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Bokningstjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Bokningstjänsten eller om du överträder dessa Användarvillkor.

Eftersom ditt avtal är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till vår Tjänst samt i tillämpliga fall alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

 

Ytterligare villkor och bestämmelser

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på vacci.se och portal.vacci.se. Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 48 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden.

Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en Tjänsteutövares eller Bokningspartners hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och Bokningspartner i Vaccis nätverk, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Tjänsteutövare och/eller Bokningspartner från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Användarvillkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och Bokningspartner.

Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför vaccinationen. Vacci tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna behandlingar.

Personuppgifter

När en kund bokar en tid hos en vaccinatör via Vacci så samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Vacci samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar. Användandet av bokningtjänsten är gratis för användaren. Vid frågor om tjänsten i sig hänvisar vi till vår kundtjänst support@vacci.se

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar eller skapar ett konto hos Vacci.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka inställningar tjänsteleverantören gör. Leverantören kan själv ställa in vad som behöver lämnas vid bokningstillfället. Enligt Vaccis rekommenderade standardinställning samlas namn, adress, e-post och telefonnummer in.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen samt underlag för insikter kring vaccinationsförfarandet. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både Vacci och företaget du bokar hos.

Vaccis berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Vacci genom att boka via Vaccis plattformar.

Leverantörens berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med leverantören genom din bokning. Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat, och i vissa fall även inhämtat godkännande av egna villkor i samband med din bokning. I så fall gäller dessa villkor istället för vad som anges här.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter under Vaccis ansvar som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto lagras under skälig tid enligt GDPR. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto. Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Bokadirekts drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Vacci angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till portal@vacci.se.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. integritetsmyndigheten

Cookies

På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra Bokningstjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Bokningstjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använde vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

Vaccis tillgänglighet

Din tillgång till Vaccis plattform medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra Bokningstjänsten utan föregående meddelande.

Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Vaccis tjänster i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.

Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Vaccis plattformar. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Vaccis plattformar via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

Restriktioner för användningen

All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av vår Tjänst samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig via plattformarna, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.

Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sätt som kan få en eller flera av våra Tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Säkerhet

Vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard, men informationsöverföring över internet är aldrig helt säker. Alla överföringar görs därför på egen risk. Så snart vi har tagit emot dina personuppgifter använder vi oss av mycket strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig användning.

Vårt ansvar

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via plattformen. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:

  • Tjänster och produkter som tillhandahålls av en Tjänsteutövare och/eller Bokningspartner; samt
  • Tjänsteutövares och/eller Bokningspartners underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Jurisdiktion och gällande lagstiftning

Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla rättsanspråk som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Tjänsten. Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på portal@vacci.se.

Tack för att du använder vår Tjänst.